برنامه های سلامت

یک برنامه سلامت ویژه برای خودتان تهیه کنید.

چرخش رو به داخل

27 اسفند 1395

چرخش رو به داخل

ادامه برنامه

چرخش رو به بیرون

27 اسفند 1395

چرخش رو به بیرون

ادامه برنامه

کشش زیر بغل

27 اسفند 1395

کشش زیر بغل

ادامه برنامه

کشش در عرض بدن

27 اسفند 1395

کشش در عرض بدن

ادامه برنامه

راه بردن انگشتان

27 اسفند 1395

راه بردن انگشتان

ادامه برنامه

انجام حرکت کششی با استفاده از حوله

27 اسفند 1395

انجام حرکت کششی با استفاده از حوله

ادامه برنامه

کشش پاندولی

27 اسفند 1395

کشش پاندولی

ادامه برنامه